Vikarbyrådirektivet

Under er noen spørsmål og svar vedrørende vikarbyrådirektivet

Hva er egentlig vikarbyrådirektivet?

Vikarbyrådirektivet er et EU-direktiv som skal sikre likebehandling av egne ansatte og innleide arbeidstakere.
Direktivet er gjort til norsk rett gjennom nye bestemmelser i arbeidsmiljøloven. Det er både innført et likebehandlingsprinsipp og regler som skal sørge for at likebehandlingsprinsippet etterleves (opplysningsplikt, innsynsrett og solidaransvar).


Når trer de nye reglene i kraft?

De nye reglene trer i kraft 1. januar 2013, bortsatt fra reglene om solidaransvar som trer i kraft 1. juli 2013.


Hva innebærer likebehandlingsprinsippet?

Likebehandlingsprinsippet er lovfestet i arbeidsmiljøloven § 14-12a og skal sikre likebehandling av egne ansatte og innleide arbeidstakere. Innleide skal ha minst samme lønn, få dekket samme utgifter, ha tilgang på felles goder og tjenester, og de har krav på samme arbeidstid, fritid og ferie som de ville fått ved direkte ansettelse i innleievirksomheten.


Har innleide krav på fri i forbindelse med bevegelige helligdager og andre offentlige høytidsdager?

Dersom det hos innleier for eksempel er bestemt at de ansatte skal ha fri hele påskeuken, har innleide krav på det samme med den godtgjøringen som er bestemt for de ansatte. Dette gjelder imidlertid ikke hvis den innleide er leid inn for å dekke fraværet til de ansatte i denne perioden eller de er innleid for kun å dekke enkelte dager i påskeuken.


Hva omfattes av lønnsbegrepet?

Lønnsbegrepet omfatter alt vederlag for arbeid, uavhengig av hvordan lønnen opptjenes, for eksempel prestasjonslønn eller akkordlønn. Lønnsbegrepet omfatter alle faste tillegg, for eksempel ansiennitets og kompetansetillegg. Lønnsbegrepet omfatter også uregelmessig tillegg, som for eksempel tillegg for ugunstig arbeidstid eller ubehagelig arbeid. Det avgjørende er hvilken lønn den innleide ville fått ved direkte ansettelse. Ved siden av vederlag for arbeid, har den innleide også krav på utgiftsdekning på lik linje med de ansatte. Dette kan for eksempel være arbeidstøy, kost og losji.


Er pensjon en del av likebehandlingsprinsippet?

Nei, pensjon er ikke en del av likebehandlingsprinsippet.


Hva menes med felles goder og tjenester hos innleier?

Det er vanskelig å gi et klart svar på dette fordi lovgiver har gitt svært få eksempler. I forarbeidene til loven er det nevnt
at felles goder og tjenester for eksempel er kantine, barnehage og transport. Likebehandlingsprinsippet er ikke til
hinder for at slik goder tildeles etter vilkår, for eksempel venteliste på barnehageplass. Felles goder og tjenester må
skilles fra individuelt fremforhandlede goder hos en eller flere ansatte i innleievirksomheten.


Er virksomheter med tariffavtale unntatt fra likebehandlingsprinsippet?

Nei, det spiller ingen rolle om innleievirksomheten har tariffavtale eller ikke. Likebehandlingsprinsippet gjelder uansett.
Vær oppmerksom på at det kan være egne regler om likebehandling i tariffavtalene.


Hvilken opplysningsplikt har innleievirksomheten til utleievirksomheten/bemanningsforetaket?

Innleievirksomheten skal opplyse bemanningsforetaket om hvilke lønns- og arbeidsvilkår den innleide ville fått ved
direkte ansettelse i innleievirksomheten. En slik opplysningsplikt er en forutsetning for at bemanningsforetaket skal
kunne betale riktig lønn til sine ansatte. Dette er en automatisk opplysningsplikt for innleievirksomheten –
bemanningsforetaket trenger ikke å be om disse opplysningene.