GENERELLE VILKÅR – VIKARTJENESTER

NorgesVikars generelle vilkår tar sikte på å bringe klarhet i avtaleforholdet på forhånd slik at misforståelser unngås og den enkelte oppdragsgiver får best mulig bistand og service.

1. ANSETTELSE OG ARBEIDSFORHOLD
NorgesVikar leier ut arbeidskraft til sine oppdragsgivere. NorgesVikar er ansvarlig arbeidsgiver for sine medarbeidere og svarer for lønn og samtlige sosiale kostnader. NorgesVikars medarbeidere skal følge oppdragsgivers reglement og arbeidsinstrukser. Oppdragsgiver er ansvarlig for at arbeidsforholdene er i overensstemmelse med arbeidsmiljølovens bestemmelser.

2. GARANTI
NorgesVikar forplikter seg til så langt som mulig å velge ut arbeidshjelp som oppfyller oppdragsgivers kravspesifikasjoner. Skulle det likevel skje at oppdragsgiver ikke blir fornøyd, vil NorgesVikar, om ønskelig, snarest prøve å skaffe ny og riktig kvalifisert hjelp.

3. PRISBEREGNING
NorgesVikars priser beregnes pr. arbeidstime og dekker lønn og sosiale kostnader for medarbeideren samt administrasjon og fortjeneste. Oppdragsgiver skal kun betale for effektiv arbeidstid, d.v.s. tiden fra medarbeideren ankommer til han forlater arbeidsstedet, eksklusive spisetid, hvis ikke annet er avtalt. NorgesVikar har anledning til å regulere prisen i takt med vanlig lønnsutvikling og endring i sosiale omkostninger. Merverdiavgift kommer som et tillegg til den avtalte prisen.

4. REISEGODTGJØRELSE
Reisetid og reiseutgifter betales kun i spesielle tilfeller, og bare etter forhåndsavtale med NorgesVikar.

5. OVERTID
Hvis ikke annet er avtalt, beregnes godtgjørelse for arbeid utover ordinær arbeidstid hos oppdragsgiver etter vanlige regler. Dvs. at vikaren får et tillegg på 40, 50 eller 100%, avhengig av overtidens lengde og tidspunkt. Oppdragsgiver belastes kun med overtidstillegget med tilhørende sosiale kostnader (dvs 28, 35 eller 70%).

6. BETALINGSVILKÅR
Oppdragsgiver faktureres hver uke basert på attesterte timelister. Betalingsvilkårene er netto kontant pr. 10 dager. For betaling senere enn 10 dager etter fakturadato, beregnes morarente.

7. ANSVAR
Da NorgesVikars medarbeidere følger den enkelte oppdragsgivers reglement og arbeider under oppdragsgivers instrukser og kontroll, er NorgesVikar ikke ansvarlig for skade som vil kunne oppstå pga. feil og forsømmelser fra medarbeiderens side. NorgesVikar forsikrer alle sine medarbeidere med yrkesskadeforsikring.

8. OPPSIGELSE
Dersom et oppdrag ønskes avsluttet før avtalt tid, gjelder en oppsigelsesfrist på 1 måned, med mindre oppdragets gjenværende varighet er kortere eller andre vilkår er spesielt avtalt. Det er 1 måneds oppsigelsesfrist på oppdrag som løper inntil videre, hvis ikke annet er avtalt.

9. ENDRINGER
Alle endringsavtaler med NorgesVikars medarbeidere skal gå gjennom NorgesVikar.

10. FAST ANSETTELSE
Oppdragsgiver kan ikke tilby NorgesVikars medarbeidere ansettelse før det avtalte oppdrag er fullført og vikariatet har vart i minst 6 måneder, omregnet til heltid, hvis ikke annet er skriftlig avtalt.

11. TAUSHETSPLIKT
NorgesVikars medarbeidere har taushetsplikt om oppdragsgivers forretnings- og driftsforhold.

SLIK FÅR DU STØRST NYTTE AV EN VIKAR FRA NORGESVIKAR

Fordi vi er opptatt av at den enkelte oppdragsgiver skal få størst mulig nytte av vikaren fra NorgesVikar, og av at våre medarbeidere skal trives i oppdraget sitt, ber vi om at oppdragsgiver:

Sørger for at vikaren raskt blir vist til rette på arbeidsplassen og får en orientering om viktige forhold som arbeidstid og lunsjpause, samt lokalisering av garderobe, toalett, rekvisitalager etc..
Informerer om spesielle rutiner og regler som gjelder i bedriften.
Presenterer vikaren for de kollegaene hun/han skal arbeide sammen med.
Gir oppmuntring og anerkjennelse for godt utført arbeid når dette er på sin plass.

 

  Skriv ut