Vikartjenester

Det er enkelt å ha vikar fra NorgesVikar

Vi står som vikarens arbeidsgiver og sørger for arbeidskontrakt, lønn, feriepenger, arbeidsgiveravgift, forsikringer, sykepenger, m.m.

Vi er også ansvarlig for å gi vikarene tilbakemeldinger på den jobben de gjør, både når det gjelder ris og ros.

Vi legger stor vekt på å motivere vikarene våre gjennom bl.a. god oppfølging under vikariatene.

Alle vikarene har underskrevet på en taushetsavtale.

Du får faktura basert på avtalt pris og timelister du selv har godkjent.

Vikarbyrådirektivet

Under er noen spørsmål og svar vedrørende vikarbyrådirektivet.

Hva er egentlig vikarbyrådirektivet?

Vikarbyrådirektivet er et EU-direktiv som skal sikre likebehandling av egne ansatte og innleide arbeidstakere.

Direktivet er gjort til norsk rett gjennom nye bestemmelser i arbeidsmiljøloven. Det er både innført et likebehandlingsprinsipp og regler som skal sørge for at likebehandlingsprinsippet etterleves (opplysningsplikt, innsynsrett og solidaransvar).

Når trer de nye reglene i kraft?

De nye reglene trer i kraft 1. januar 2013, bortsatt fra reglene om solidaransvar som trer i kraft 1. juli 2013.

Hva innebærer likebehandlingsprinsippet?

Likebehandlingsprinsippet er lovfestet i arbeidsmiljøloven § 14-12a og skal sikre likebehandling av egne ansatte og innleide arbeidstakere. Innleide skal ha minst samme lønn, få dekket samme utgifter, ha tilgang på felles goder og tjenester, og de har krav på samme arbeidstid, fritid og ferie som de ville fått ved direkte ansettelse i innleievirksomheten.

Har innleide krav på fri i forbindelse med bevegelige helligdager og andre offentlige høytidsdager?

Dersom det hos innleier for eksempel er bestemt at de ansatte skal ha fri hele påskeuken, har innleide krav på det samme med den godtgjøringen som er bestemt for de ansatte. Dette gjelder imidlertid ikke hvis den innleide er leid inn for å dekke fraværet til de ansatte i denne perioden eller de er innleid for kun å dekke enkelte dager i påskeuken.

Hva omfattes av lønnsbegrepet?

Lønnsbegrepet omfatter alt vederlag for arbeid, uavhengig av hvordan lønnen opptjenes, for eksempel prestasjonslønn eller akkordlønn. Lønnsbegrepet omfatter alle faste tillegg, for eksempel ansiennitets og kompetansetillegg. Lønnsbegrepet omfatter også uregelmessig tillegg, som for eksempel tillegg for ugunstig arbeidstid eller ubehagelig arbeid. Det avgjørende er hvilken lønn den innleide ville fått ved direkte ansettelse. Ved siden av vederlag for arbeid, har den innleide også krav på utgiftsdekning på lik linje med de ansatte. Dette kan for eksempel være arbeidstøy, kost og losji.

Er pensjon en del av likebehandlingsprinsippet?

Nei, pensjon er ikke en del av likebehandlingsprinsippet.